Minimálna hodnota objednávky je 10 €
Moje konto
Minimálna hodnota objednávky je 10 €

Žiadne produkty v košíku.

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto  obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru v elektronickom obchode www.gardenhouse.sk
  2. Predávajúci: spoločnosť Gardenhouse s.r.o., Kazanská 25, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 125960/B, IČO: 51 328 046, DIČ:212068831, IČ DPH: SK2120688031 (ďalej len „predávajúci“).
  3. Kupujúci: spotrebiteľ, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí svojou objednávkou vstúpili do zmluvného vzťahu s predávajúcim (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“):
  4. Tovar: výrobky v ponuke elektronického obchodu www.gardenhouse.sk
  5. Kontaktné údaje predávajúceho:
   E-mail:  obchod@gardenhouse.sk
   Telefón: +421 917 188 654
   Poštová adresa: Gardenhouse s.r.o., Kazanská 25, 821 06  Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice
   Bankové spojenie:
   Slovenská sporiteľňa, a. s., číslo účtu: SK81 0900 0000 0051 4199 1437
   Zodpovedná osoba: Mgr. Tomáš Kružinský
  6. Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:
   Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
   Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
   Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava
   Odbor výkonu dozoru
   tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
   fax č. 02/58 27 21 70
   e-mail: ba@soi.sk
  7. Zaslaním objednávky na tovar  kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami elektronického obchodu www.gardenhouse.sk, vrátane dodacích a platobných podmienok, ako aj s reklamačným poriadkom a s podmienkami spracovávania osobných údajov kupujúceho.
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a to www.gardenhouse.sk, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k objednanému tovaru kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v danej objednávke (ďalej len „objednávka“).
  2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.
  3. Po odoslaní elektronickej objednávky je predávajúci povinný bezodkladne potvrdiť obsah elektronickej objednávky. Kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu automatické oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. V prípade, že sa tak nestalo platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo.
  4. Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o názve, podrobnejšej špecifikácii a množstve tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, taktiež údaje o cene tovaru a spôsobe jej úhrady, o nákladoch spojených s dodaním tovaru, o spôsobe dopravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho ako aj o predpokladanom termíne doručenia. V potvrdení objednávky sa nachádzajú aj identifikačné údaje kupujúceho (meno a priezvisko/obchodný názov, bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, tel. kontakt, e-mail) a údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ číslo zápisu v obchodnom registri a pod.).
  5. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval kupujúceho pred odoslaním objednávky o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že ich zverejnil a informoval o nich na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  6. Obrázky uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu vyobrazujú dospelé rastliny pestované v ideálnych podmienkach.
 3. Práva a povinnosti predávajúceho

  1. Predávajúci je povinný:
   a) dodať kupujúcemu na základe potvrdenia objednávky tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu až do doby doručenia na dohodnuté miesto,
   b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky dokumenty potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR.
  2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.
  3. Predávajúci nie je povinný objednávku kupujúceho prijať a môže ju zrušiť celú alebo zrušiť len jej časť a to písomným spôsobom formou e-mailu o stornovaní objednávky. V prípade, ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.
  4. V prípade, že z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve prípadne za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo oznámiť kupujúcemu skutočnosť o stornovaní objednávky zaslaním e-mailu.
  5. V prípade stornovania objednávky kupujúcim vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o stornovaní objednávky kupujúcemu na ním uvedený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  6. V prípade, ak kupujúci v lehote stanovenej predávajúcim neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani nestornuje objednávku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak už kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
  7. Predávajúci je povinný uchovávať kúpnopredajnú zmluvu so spotrebiteľom v elektronickej podobe a v prípade písomnej požiadavky spotrebiteľa ju sprístupniť.
 4. Práva a povinnosti kupujúceho

  1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený so skutočnosťou, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť stanovenú cenu.
  2. Kupujúci je povinný:
   a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
   b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v stanovenej lehote splatnosti vrátane nákladov na dodanie tovaru,
   c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
  3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim v písomnom styku.
  4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak dôjde k nepredvídateľných udalostiam napr. zmena klimatických podmienok, nálety škodcov a pod., a napriek vynaloženiu všetkého úsilia predávajúci nemôže kupujúcemu dodať konkrétny druh rastliny, vyhradzuje si predávajúci právo stiahnuť tovar z ponuky, aj v prípade, že na uvedený tovar prijal objednávku. Predávajúci po predchádzajúcom súhlase zo strany kupujúceho môže zaslať kupujúcemu adekvátnu náhradu za objednaný tovar (rastlinu rovnakého druhu s podobnými vlastnosťami) alebo môže tovar z objednávky vystornovať.
 5. Poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

  1. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., v platnom znení, má spotrebiteľ právo, v prípade nákupu tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní.
  2. Kupujúci ako aj predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku písomnou formou a to doručením e-mailu, resp. zaslaním Formuláru na odstúpenie od zmluvy.
  3. Formulár na odstúpenie od zmluvy obdrží každý kupujúci ako prílohu v potvrdzujúcom e-maili, ktorý je zároveň potvrdením prijatia objednávky.
  4. Formulár odstúpenia od zmluvy sa nachádza aj tu:
   Formulár na odstúpenie od zmluvy (Súbor na stiahnutie)
 6. Online FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním  určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevzal tovar.
  2. Do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie lehoty spotrebiteľ odošle tovar na adresu predávajúceho: Gardenhouse s.r.o., Záhradné centrum – Ožďany, 980 11 Ožďany.
   Lehota je zachovaná, ak tovar odošle spotrebiteľ na prepravu najneskôr posledný deň lehoty.
  3. Priame náklady na vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy sa prenášajú na spotrebiteľa.
  4. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než je potrebné na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.
  5. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: Gardenhouse s.r.o., Kazanská 25, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, e-mail: obchod@gardenhouse.sk.
  6. V prípade záujmu môže spotrebiteľ vyplniť a zaslať Formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.gardenhouse.sk použitím formulára v zmysle bodu 5.4.
  7. Ak spotrebiteľ využije možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu 5.10. predávajúci potvrdí bezodkladne e-mailom prijatie odstúpenia od zmluvy.
  8. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, v prípade že oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašle spotrebiteľ preukázateľne najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 7. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  1. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, a to najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. Nevzťahuje sa to na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.
  2. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená spôsobom dohodnutým so spotrebiteľom, bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  3. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu určenú v bode 5.6, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 8. Dodacie a platobné podmienky

  1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu www.gardenhouse.sk je uvedená obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície.
  2. Ak to počasie dovoľuje, objednaný tovar, ktorý máme na sklade, zasielame do 10 pracovných dní. Letničky a balkónovky spolu s trvalkami, pri ktorých je uvedená dostupnosť, zasielame od začiatku apríla. V prípade, že si želáte tovar zaslať neskôr, je potrebné to uviesť do poznámky v objednávke.
  3. Objednávky, ktoré obsahujú len tovar, ktorý je na sklade, budú vybavené v prvých expedičných termínoch. Objednávky, ktoré obsahujú tovar s dostupnosťou v apríli budú zaslané vtedy, keď budú všetky rastliny pripravené k expedícii.
  4. Objednávky, ktoré obsahujú voľnokorenné ovocné stromy, vinič, balkónovky a letničky a zeleninové priesady, z dôvodu rozdielnych termínov výsadby automaticky rozdeľujeme. Prioritne zasielame voľnokorenné rastliny, následne doposielame letničky a zeleninové priesady. V takom prípade účtujeme poplatok za dodanie tovaru zvlášť za každú dodávku tovaru podľa jej charakteru.
  5. V priebehu roka po uplynutí jarnej nákupnej sezóny (od júna daného roku), zasielame rastliny do 3 pracovných dní, pokiaľ je objednaný tovar v požadovanom množstve na sklade.
  6. Osobný odber rastlín nie je možný.
  7. Po odoslaní objednávky dostanete potvrdenie objednávky na e-mail. Zároveň emailom zasielame aj formulár na odstúpenie od zmluvy. Daňový doklad – faktúra je dodávaná spolu s tovarom.
  8. Tovar si môžete doobjednať e-mailom. Pri doobjednávaní tovaru negarantujeme pôvodnú cenu dopravy, o dopravných poplatkoch budete informovaný pri potvrdení doobjednávky e-mailom.
  9. Ak sme sa spolu nedohodli inak, sme povinní objednaný tovar dodať bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Tovar, ktorý je dostupný v internetovom obchode www.gardenhouse.sk, je možné objednávať celoročne. Prevažná väčšina rastlín je kontajnerovaná, čo umožňuje ich rýchlu expedíciu počas celej expedičnej sezóny (apríl – november).
  10. Dopravu tovaru k zákazníkovi zabezpečuje kuriérska spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava.
   Cena za dopravu kuriérom v rámci Slovenskej republiky (SR) je do 15 ks 6,99 Eur, od 16 ks do 30 ks 9,99 Eur, od 31 ks do 45 ks 12,99 Eur, od 46 ks do 60 ks 16,99 Eur, od 61 ks do 75 ks 20,99 Eur, od 76 ks do 90 ks 24,99 Eur, od 91 ks 29,99 Eur. Cena za dopravu kuriérom v rámci Rakúska, Maďarska a Českej republiky je do 15 ks 9,99 Eur, od 16 ks do 30 ks 12,99 Eur, od 31 ks do 45 ks 15,99 Eur, od 46 ks do 60 ks 19,99 Eur, od 61 ks do 75 ks 23,99 Eur, od 76 ks do 90 ks 27,99 Eur, od 91 ks 32,99 Eur. Cena za dopravu Vám vždy bude automaticky vygenerovaná počas nákupného cyklu ešte pred potvrdením objednávky. Pri objednávkach prijatých zo zahraničia bude poplatok za dopravu vypočítaný individuálne v závislosti od krajiny. Minimálna hodnota objednávky je 10 Eur.
  11. Platby za dodanie tovaru kupujúci uhrádza v EUR. Platba za tovar sa vykonáva nasledovnými spôsobmi:
   a) Dobierka: 1,49 Euro (platba kuriérovi pri prevzatí tovaru v hotovosti)
   b) Platba kartou MAESTRO, MAESTRO CARD, VISA cez GP WEBPAY – platba platobnou kartou online ihneď po vyhotovení objednávky
   c) Platba prevodom na účet Gardenhouse s.r.o.:
   bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
   číslo účtu: SK81 0900 0000 0051 4199 1437
  12. V deň doručenia kuriér telefonicky kontaktuje kupujúceho o presnom termíne doručenia. Stanovený čas na dodanie predmetu kúpy bol zo strany predávajúceho dodržaný, ak v stanovenej lehote odovzdal predmet kúpy prepravcovi v zmysle objednávky kupujúceho.
  13. Rastlinný tovar je označený rodovým a druhovým názvom a je zabalený v pevnej kartónovej škatuli. Jednotlivé rastliny v škatuli sú obalené špeciálnym recyklovateľným obalom tak, aby nedošlo k ich poškodeniu pri preprave. V prípade potreby, sú rastliny balené aj do papierového obalu udržujúceho potrebnú vlahu. Balíky sú pripravované v deň odoslania tak, aby bol rastlinný tovar dodaný v čo najčerstvejšom stave.
  14. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
  15. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
  16. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
  17. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
  18. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal v čase doručenia zásielky a to v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
  19. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v týchto obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
 9. Kúpna cena

  1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu www.gardenhouse.sk je uvedená vždy pri  každom ponúkanom  tovare.
  2. Všetky ceny tovaru sú uvádzané v sume s DPH. Cenové zvýhodnenia platia v uvedených konkrétnych termínoch alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare  nie je uvedené inak.
  3. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v objednávke ako aj v jej potvrdení (ďalej len „kúpna cena“).
  4. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu predávajúceho v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške. Táto sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
  5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na jeho doručenie, v zmysle podmienok uvedených v časti dodacie a platobné podmienky, vopred bankovým prevodom alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí na dohodnutom mieste dodania tovaru.
  6. V prípade, že kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pred dodaním tovaru resp. pri doručení tovaru, predávajúci, resp. jeho zástupca je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
 10. Nadobudnutie vlastníctva kupujúcim a prechod nebezpečenstva škody na tovare:

  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie tovaru.
  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho, resp. od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.
 11. Záverečné ustanovenie

  1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
  3. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou nepodnikateľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.
  4. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou – podnikateľom, resp.  právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.
  5. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade môže kupujúci kontaktovať subjekt na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim teda mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov), Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov osloví.
  6. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
  7. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia.
  8. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  9. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.
  10. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že vzniknuté spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou nepodnikateľom, je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).
  11. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
  12. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Zaujímajú vás novinky v našom eshope?

V tom prípade sa prihláste na odber noviniek.