Minimálna hodnota objednávky je 10 €
Moje konto
Minimálna hodnota objednávky je 10 €

Žiadne produkty v košíku.

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „GDPR“)

Prevádzkovateľ:

Názov: Gardenhouse s r. o.

Sídlo: Kazanská 25, 821 06 Bratislava

IČO: 51 328 046

Kontaktné údaje: +421 917 188 654, info@gardenhouse.sk

Aby sme Vám mohli kvalitne poskytnúť služby, ktoré ponúkame a doručiť Vám objednaný tovar na miesto, ktoré si určíte, budeme potrebovať Vaše kontaktné údaje (ako dotknutej osoby) a to meno a priezvisko, adresu doručenia, fakturačnú adresu, telefonický kontakt, mailový kontakt.

Účel, pre ktorý spracúvame tieto osobné údaje je vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru, ktorý ste si objednali v našom e-shope.

Tým medzi nami vznikol zmluvný vzťah, ktorý je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov.

Tento nás v zmysle platnej legislatívy (zákon. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p.) oprávňuje uchovávať Vaše osobné údaje po dobu dvoch rokov.

Tovar Vám doručíme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, ktorej poskytneme Vaše kontaktné údaje. 

Ak ste nám na našom webovom sídle www.gardenhouse.sk udelili súhlas na zasielanie informačného letáku, budeme spracúvať Vaše meno, priezvisko a emailovú adresu, ktorú ste uviedli a to len na tento účel. V tomto prípade bude našim právnym základom Váš súhlas.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a my ich bezodkladne vymažeme.

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • požadovať informáciu, aké osobné údaje o Vás spracúvame a tiež prístup k týmto údajom, 
  • požadovať opravu neaktuálnych a neúplných osobných údajov,
  • požadovať vymazanie osobných údajov, ak ste odvolali súhlas,
  • ak už nie sú potrebné na účely na ktoré sme ich získali a ak ich spracúvame nezákonne,
  • požadovať prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi.

Ak ste presvedčený, že Vaše údaje nespracúvame v zmysle GDPR, oznámte nám to na uvedených kontaktoch a ak Vám nevyhovieme, máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vaše vyššie uvedené práva sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. 

Zaujímajú vás novinky v našom eshope?

V tom prípade sa prihláste na odber noviniek.