Minimálna hodnota objednávky je 10 €
Moje konto
Minimálna hodnota objednávky je 10 €

Žiadne produkty v košíku.

Reklamácie

Úprava všeobecných podmienok uplatnenia zodpovednosti za vady

Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe rastlinného materiálu (ďalej len „tovar“) prostredníctvom internetovej stránky www.gardenhouse.sk medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú upravené  v  zákone č. 40/1964 Zb., v platnom znení (Občiansky zákonník) a v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

Reklamačné podmienky

 1. Záručná doba
 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia zakúpeného tovaru spotrebiteľom, t.j. dňom uvedeným  na daňovom doklade – faktúre.
 • Zákonná záručná doba na predávaný tovar je 24 mesiacov.
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamačnom konaní.

Zodpovednosť za vady predaného výrobku v záručnej dobe

    1. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, kam požadoval jeho dodanie.
    2. Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke. Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom.
    3. Rastliny pred odoslaním podliehajú pravidelnej a prísnej kontrole našimi skúsenými záhradníkmi, čo je zárukou, že kupujúci obdrží životaschopné rastliny v najlepšej možnej kvalite. Pri každej rastline na internetovej stránke e-shopu nájdete návod na pestovanie, ktorý by mal prispieť k tomu, aby sa rastliny dobre ujali a prinášali požadovaný úžitok. Za škody spôsobené mrazom alebo nesprávnou starostlivosťou predávajúci neručí.
    4. Nakoľko ide o rastlinný tovar, kupujúci je povinný zabezpečiť čo najrýchlejšie prevzatie zásielky, po prevzatí zásielku ihneď otvoriť a jednotlivé rastliny rozbaliť a poliať.
     Pokiaľ sa dodané rastliny napriek riadnej starostlivosti neujali, je potrebné, aby kupujúci čo najskôr kontaktoval predávajúceho e-mailom na adrese reklamacie@gardenhouse.sk alebo telefonicky na čísle +421 917 188 654. Prípadné poškodenie rastlín spôsobené počas prepravy je potrebné bezodkladne nahlásiť ihneď po obdržaní tovaru. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
    5. Fotografie uvedené na internetovej stránke www.gardenhouse.sk sú ilustračné. Na fotografiách sú vyobrazené dospelé rastliny, ktoré sú pestované v optimálnych pestovateľských podmienkach (t.j. požadovaná zálievka, svetlo, substrát, klimatické podmienky …) Predajná veľkosť udávaná pri jednotlivých produktoch sa môže mierne líšiť vzhľadom na obdobie vegetačnej sezóny a nutnosti pestovateľských úkonov na rastline (napr. jarný rez).
    6. Reklamácie sú vybavované bezodkladne po obdržaní správy o reklamovanom tovare a dôvodoch reklamácie, najneskôr však do 30 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Pre posúdenie reklamácie je nevyhnutné zaslať fotografie reklamovaného tovaru e-mailom na adresu reklamacie@gardenhouse.sk. Ak podľa fotografií nie je možné jednoznačne určiť príčinu úhynu alebo poškodenia rastliny a je potrebné podrobiť ju dôkladnejšej analýze, môže predávajúci požadovať zaslanie tovaru na adresu Gardenhouse s.r.o., Záhradné centrum – Ožďany, 980 11  Ožďany. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar uchovať až do konca reklamačného konania.
    7. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
    8. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
    9. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
    10. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
    11. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
    12. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 7. až 10. týchto reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 11. až 12. týchto reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
    13. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby.
    14. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda bodu 9. týchto reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1  zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
    15. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu www.gardenhouse.sk.
    16. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
    17. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 7. až 11. týchto reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.
    18. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
     1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu spolu s fotografiami reklamovaného tovaru na adresu reklamacie@gardenhouse.sk
     2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho na adresu predávajúceho: Gardenhouse s.r.o., Záhradné centrum – Ožďany, 980 11  Ožďany v prípade, že to povaha rastlín umožňuje.
    19. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 7. až 9. týchto reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 10. až 11. týchto reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka).
    20. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
    21. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
    22. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
    23. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
    24.  Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
    25. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
    26. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
     1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 4. týchto reklamačných podmienok,
     2. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
     3. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
     4. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
     5. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
     6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
     7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
     8. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
     9. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
     10. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
    27. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
     1. výmenou tovaru,
     2. vrátením kúpnej ceny tovaru,
     3. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
     4. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
    28. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom   e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
    29. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Záruka sa nevzťahuje na uhynutie rastliny spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a starostlivosťou o rastlinný tovar, napr. dlhodobým ponechaním tovaru v obalových materiáloch po prevzatí bez zabezpečenia primeranej zálievky, nedodržaním základných pestovateľských opatrení (nesprávna výsadba, nevhodné stanovisko, neprimeraná zálievka, nevhodná pôda, prehnojenie, nevykonanie nevyhnutného rezu ovocných drevín pri výsadbe) a tiež vady vzniknuté vplyvom nepredvídateľných prírodných javov (krupobitie, záplava, mráz, dlhodobé sucho).
    30. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
    31. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu
     32. nasledujúcim spôsobom:

      1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
    32. predávajúci vadný tovar vymení. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 21. týchto reklamačných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
    33. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 14. týchto reklamačných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
     1. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
     2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.
    34. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 21. týchto reklamačných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.
    35. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 21. týchto reklamačných podmienok.
    36. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
    37. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 7. týchto reklamačných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
    38. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v Potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru.
    39. Ustanovenia bodu 9 týchto reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

Zaujímajú vás novinky v našom eshope?

V tom prípade sa prihláste na odber noviniek.